Makülopapüler Dök Papüloveziküler Dök’lü Hstlar

-KIZAMIK -Roseola (6. hst) infantum - Su çiçeği

-KIZAMIKÇIK -Enteroviral enflar - Varicella zoster inf

-KIZIL -EMN - Ekzema herpetikum

-SSSS -toxik eritem - Coxachie virüs enf

-Stafilokokal toksik şok sendromu - İmpetigo

-Meningo koksemi -İlaç erupsiyonları - insect bites

-Tifus-Güneş yanığı - Papüler ürtiker

-Toxoplazmozis -Miliare - İlaç erüpsiyonu

-CMV -Kawasaki hst - Malluskum kontagiosum

- Eritema infeksiyozum (5. hst) - Dermatitis herpetiformis

KIZAMIK: Ateş, koryza(burun akıntısı ve tıkanıklığı), öksürük ve enantemi takiben 4. gün gelişen jeneralize makülopopüler döküntü ile karakterize viral bir enfeksiyondur. Döküntü ve diğer belirtiler 6. günde maximum olup bundan sonraki birkaç gün içinde geriler.

Etken paramixovirüs grubundan bir RNA virüsüdür. Solunum yollarından damlacık yolu ile bulaşır. Döküntüden 1 hafta evvelinden 5-7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır. Anne kızamık geçirmişse bebeği 4-6 ay korur. Prodromal peryoduda sayarsak inkülasyon peryodu 12-14 gündür. Prodromal peryod 2-4 gün sürer ve bu dönemde ateş, halsizlik, koriza öksürük, konjoktivit olur. Prodromal peryodun 4. gününde saçlı deri, boyun ve enseden başlayan makülopapüler döküntü gelişir. Yanak mukozasında 2. molar diş hizasında koplik lekeleri görülür (Mukozada hiperemik zeminde tuz, biber saçılmış görüntü meydana gelir). Koplik lekeleri döküntüden 2. gün önce çıkar ve döküntünün 2. günü sonrası kaybolur. Ateş 5-6 günde lizis veya kriz ile düşer. Ateşin en yüksek olduğu dönemde döküntüde en yoğun dönemdedir. Konjoktivit özellikle vitamin A eksikliği bulunan malnütrisyonlu çocuklarda ilerleyerek kalıcı görme bozukluklarına yol açacak şekilde ilerleyebilir. Konjoktivit esnasında fotofobi olur.

Döküntü ilk olarak boyun- ense ve alından başlarken ayrı ayrı iken, 3. günde yüzde ve üst gövdede birleşme eğilimi gösterir. Döküntünün başlaması ile tüm vücuda yayılması arasında 3 gün geçer. Döküntü ilk günlerde kırmızı ve basınca beyazlaşırken, 3-4. günden sonra kapiller kanama olduğundan kahverengileşir ve üzerine basınca solmaz. Gövdedeki döküntüler basınca solarken, extremitelerdeki döküntüler basınca solmaz. Klasik kızamık dışı bazı klinik şekilller de görülebilir.

1-Atipik Kızamık: İnaktive kızamık aşısı ile aşılanan bir kişide kızamık görülüyorsa buna ATİPİK KIZAMIK denir. Ateş, pneumoni, plevral effüzyonlu pneumoni, kızamık için alışılmamış şekilde alt extemitede döküntünün sık olduğu klinik seyir gözlenir.

2-Ciddi hemorajik kızamık (Kara kızamık): 40° C nin üstünde yüksek ateş, konvülsiyon, deliryum veya stupor ile başlar ve komaya kadar ilerler. Genellikle DİC(Dissemine intravasküler koagülasyon=trombositopeni ve hipofibrinojenemi ile giden yaygın tüketim koagülopatisi) eşlik ettiğinden oldukça fatal seyreder. DİC’in belirtisi olarak ağız-burun-gis kanaması görülür.

3-Modifiye Kızamık: Kızamık virüsünü almış duyarlı kişilere immün globulin uygulandığında en sık görülür. Klasik kızamık semptomları olan koriza-ateş-öksürük-konjoktivit minimumdur. Koplik lekeleri görülmeyebilir ve döküntü seyrektir.

TANI® Klinik iledir. Ateşli dönemde virüsün kandan-idrardan ve nazofaringeal sekresyonlardan izolasyonu mümkündür. Serolojik olarak hastalıktan iki hafta sonra nötrolizan antikor, Hemaglütinasyonu inhibe edici antikorların tespiti ve kızamığa karşı akut dönemde serum lgM tesbiti tanıda yardımcıdır. Laboratuvar spesifik değildir. Lökopeni komplikasyonsuz kızamıkta tipikdir. Prodromal dönemde nazal sekresyonlarda ve balgamda multinükleer dev hücreler bulunur. Bu hücreler akut hastalık döneminde ise idrarda tespit edilir. Ayırıcı tanı® Kızamıkçık, Kızıl, CMV, İlaç döküntüleri, EMN, Kawasaki hastalığı, Tifus, Stafilokokal toxik şok sendromu, Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu (SSSS), 5. hastalık, 6. hastalık.

KOMPLİKASYONLAR® Bakteriyel süperenfeksiyon ve virüs yayılmasına bağlıdır. En sık komplikasyonu OM, en sık ölüm nedeni ise pneumonidir. Pneumoni özellikle ateşi düşmeyen vakalarda düşünülmelidir ve Bronşiolit+bronkopneumoni şeklindedir. Akut ensefalit ise ciddi,fatal seyreden bir komplikasyondur. Akut ensefalit öldürme riski en fazla olan komplikasyondur. Burada ateş, başağrısı, kusma, huzursuzluk, konvülsiyon ve kişilik değişiklikleri görülür. %60 tamamen düzelir, %15 exitus olur, %25 ise Mental Retardasyon, rekürren konvülsiyon, sinirsel tip sağırlık, hemipleji, parapleji ve şiddetli davranış bozukluğu geliştirir. Servikal Lenfadenit, SSPE (Subakut sklerozan pan ensefalit). SSPE kızamığın geç bir komplikasyonu olup nadir görülür ve sıklığı 1/10000 dir. Sinsi ilerleyen davranış ve entellektüel fonksiyon bozulması ilk belirtidir. tanıda EEG de düzenli aralıklarla gelen dikensi dalgalar, BOS da ve kanda ak varlığı, BOS da İgG yüksekliği yardımcıdır. Tüberküloz aktivitasyonu, purpura, abortus ve prematüre doğum daha az görülen komplikasyonlar olarak sayılabilir.

prognoz® Büyük çocukta küçüklere göre iyidir. 1 yaş altında komplikasyonlar çoktur.

tedavi® Temelde destekleyici tedavi ön plandadır. Yapılan bir çalışmada şiddetli kızamıklı vakalara vit A desteğinin prognozu iyi yönde etkilediği gösterilmiştir.

korunma® İmmün serum globilin 0,04-0,2 cc/kg verilir ve yaklaşık 4 hafta konur. Canlı virüs aşısı ise civciv embriyo h. kültüründe hazırlamış ve MMR(Measles+Mumps+Rubella) olarak 0,5 ml subkutan verilir.